Bijzondere situaties uitstelregeling

Er zijn bijzondere situaties die van invloed kunnen zijn op de Uitstelregeling belastingconsulenten. Onderstaand worden diverse situaties toegelicht. Wanneer u op een situatie klikt, wordt de beschrijving getoond. 

Uitstel aanvragen voor een nieuwe cliënt

Een nieuwe cliënt is een cliënt die zich na 1 april 2021, maar vóór het ontvangen van een aanmaning tot het doen van aangifte bij u meldt. Voor deze nieuwe cliënten kunt u uitstel aanvragen via Fiscaal-online.nl.

Een cliënt afmelden

Wilt u oude cliënten van uw uitstellijst verwijderen? Sinds de uitstelregeling 2020 is het ook mogelijk om cliënten digitaal af te melden. Dit kunt u eenvoudig aangeven binnen Fiscaal-online.nl

Gebroken of korte boekjaren

In de uitstelverzoeken kunt u korte en gebroken boekjaren meenemen. Dit kan met een softwarepakket, waaronder Fiscaal-online.nl. Volgens de richtlijnen wordt er 5 maanden uitstel verleend voor de boekjaren die niet eindigen op 31-12. Eindigen de boekjaren wel op 31-12, dan krijgt u uitstel. Van de korte en gebroken boekjaren krijgt u per BSN/sofinummer of RSIN/fiscaal nummer individueel bericht. Deze boekjaren tellen niet mee voor uw inleverschema.

Heeft u te maken met lange boekjaren? Ook hiervoor kunt u uistel aanvragen.

Bijzonder uitstel

Lukt het u door overmacht niet de aangiften vóór de vastgestelde datum in te leveren? Dan kunt u met een gemotiveerd verzoek bijzonder uitstel aanvragen.

Overmacht ontstaat bijvoorbeeld bij:

 • Een ernstige ziekte
 • Relevante stukken zijn niet aanwezig, door diefstal of door brand verwoest.  

Er is géén sprake van overmacht bij:

 • Vakantie
 • Jaarcijfers niet tijdig gereed
 • Personeelstekort
 • Niet (op tijd) alle benodigde gegevens van uw cliënt ontvangen

Incidenteel uitstel

Incidenteel uitstel is mogelijk als uw cliënt zich begeeft in een situatie van overmacht. U kunt incidenteel uitstel krijgen wanneer u bijvoorbeeld afhankelijk bent van informatie uit het buitenland. Kortom, het moet gaan om een van de volgende situaties:

 • Uw cliënt is een expat
 • Uw cliënt is een dochtermaatschappij van een buitenlandse moedermaatschappij
 • Uw cliënt is gevestigd in Nederland en heeft een buitenlandse dochtermaatschappij

Aanvragen bijzonder of incidenteel uitstel

Wilt u bijzonder of incidenteel uitstel aanvragen? Op de website van de Belastingdienst vindt u het formulier Aanvraag Bijzonder of incidenteel uitstel aangiften belasting consulenten. Stuur dit formulier naar de Belastingdienst/Oost, team CVU.

Te laat inleveren van aangiften

 • Eerste waarschuwing

Loopt u een achterstand op van meer dan 5% van het totale aantal aangiften dat u in de voorafgaande inleverperiode moest inleveren? Dan krijgt u een eerste waarschuwing. Daarin staat wat de gevolgen zijn als u de achterstand niet wegwerkt.

U moet de achterstand wegwerken vóór de volgende peildatum. Binnen twee perioden (maanden) na de peildatum  moet de achterstand zijn ingelopen.

Werkt u uw achterstand weg vóór de volgende peildatum, maar loopt u op een volgende peildatum opnieuw een achterstand op van meer dan

5% van het totale aantal aangiften dat u in de voorafgaande inleverperiode moest inleveren? Dan krijgt u meteen een tweede waarschuwing.

 • Tweede waarschuwing en aanwijzing aangiften

Werkt u na de eerste waarschuwing uw achterstand niet weg vóór de volgende peildatum? Dan krijgt u een tweede waarschuwing. Bij de tweede waarschuwing wordt gevraagd om de BSN/sofinummers en RSIN/fiscale nummers op te geven van de aangiften die u voor een uiterste datum gaat inleveren.

 • Sancties na aanwijzing of blijvende achterstand

Hebt u een aanwijzing gekregen en is uw achterstand nog steeds niet weggewerkt? Dan kan de Belastingdienst aanvullende voorwaarden stellen voor gebruik van de uitstelregeling. Levert u een aangewezen aangifte niet op tijd in, dan ontvangt uw cliënt eerst een herinnering en vervolgens eventueel een aanmaning. Uiteindelijk kunt u als belastingconsulent definitief uitgesloten worden van deelname aan de uitstelregeling. Bent u niet in staat de aangiften vóór 1 mei 2019 in te leveren, neem dan direct contact op met de Belastingdienst.