Begrippenlijst uitstelregeling belastingconsulenten

Onderstaand is een overzicht van de meest voorkomende begrippen.

 

Belastingconsulent

De belastingconsulent vertelt of adviseert met name bedrijven, maar ook particulieren, over de wijze waarop ze het beste met belastingvraagstukken kunnen omgaan, teneinde niet te veel belasting te hoeven betalen. Ook adviseert een belastingconsulent over wat bedrijven moeten doen om optimaal gebruik te kunnen maken van fiscale faciliteiten en hoe fiscale problemen opgelost kunnen worden. 

Beconnummer

Om van de uitstelregeling gebruik te maken, moet u bij de Belastingdienst als belastingconsulent geregistreerd zijn. Voor de registratie moet u een beconnummer aanvragen bij de Belastingdienst team CVU.

Bijzonder uitstel

Als belastingconsulent kunt u namens een cliënt verzoeken om bijzonder uitstel als er bij u sprake is van overmacht.

Digipoort

De veilige digitale communicatielijn met de overheid voor bedrijven. Het verzorgt de gemeenschappelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer tussen bedrijven enerzijds en overheden anderzijds. SBR rapportages gaan via digipoort.

Geblokkeerde aangifte

Een geblokkeerde aangifte is een aangifte waarop de uitstelregeling niet van toepassing is.

Geweigerd uitstelverzoek

Een verzoek om uitstel wordt geweigerd voor aangiften waarvoor bijvoorbeeld nog geen aangifte aanvraag was verstuurd toen u het verzoek om uitstel deed, of waarvan het BSN/sofinummer of RSIN/fiscaal nummer of boekjaar onjuist is. Als er gegevens onjuist zijn, kunt u een herstelverzoek doen.

Incidenteel uitstel

Als belastingconsulent kunt u namens een cliënt incidenteel uitstel aanvragen als er bij uw cliënt sprake is van overmacht.

Individueel uitstel

Individueel uitstel is een uitstel aanvraag voor één aangifte. Uw cliënt of u als belastingconsulent kunnen beide individueel uitstel aanvragen.

Inkomstenbelasting

Iedere Nederlandse belastingplichtige betaald inkomstenbelasting over zijn/haar inkomen. De inkomstenbelasting is opgebouwd uit verschillende schijven. De hoogte van de belasting die je betaalt hangt af van je belastbare inkomen. Ondernemers die een eenmanszaak of VOF hebben betalen inkomstenbelasting over de behaalde winst.

Inleverschema

Op een inleverschema staat hoeveel aangiften u als belastingconsulent voor het einde van iedere inleverperiode moet inleveren.

Nieuwe cliënt

Een nieuwe cliënt is een cliënt die zich bij u meldt na 1 mei, maar vóór het ontvangen van een aanmaning tot het doen van aangifte.

Oude cliënt

Een oude cliënt is een cliënt waarvoor u niet meer als vertegenwoordiger optreedt en waarvoor u de aangifte niet meer verzorgt.

PKIoverheid certificaat

PKI (PKIoverheid services servicecertificaat) staat voor Public Key Infrastructure. Een betrouwbare elektronische wijze van communiceren met de Nederlandse overheid. Dit certificaat is een digitaal paspoort, waarmee u op een veilige manier online gegevens kunt uitwisselen. Voor meer informatie over PKI-certificaten kijkt u op www.pki-overheid-certificaat.nl

SBR

(Standard Business Reporting) SBR is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR legt u de gegevens in uw bedrijfsadministratie eenmalig vast. Vanaf 2013 is SBR verplicht voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012. Ook hiervoor wordt het beveiligde digitale kanaal van de overheid gebruikt: Digipoort. U kunt SBR gebruiken bij:

Uitstel belastingconsulenten

Met de Uitstelregeling belastingconsulenten kunt u als belastingconsultent namens meer cliënten uitstel aanvragen voor het inleveren van aangiften. De uitstelregeling geldt voor particulieren, ondernemers en ondernemingen.

Uitstelregeling software

Uw verzoek om uitstel kunt via een softwarepakket versturen. Hiermee kunt u de uitstelbestanden aanleveren. Daarvoor heeft u een digitaal certificaat en een digitale postbus nodig. Het certificaat is onder andere verkrijgbaar via Fiscaal-Online.nl.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen (rechtspersonen), waaronder de BV. Als eigenaar van een eenmanszaak hebt u niets met vennootschapsbelasting te maken.

Vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag bestaat uit de belastbare winst van de BV minus eventuele verrekenbare verliezen uit andere jaren. Winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten van een onderneming, als dat verschil positief is. Onder de kosten die een BV maakt, valt ook het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Daarover moet loonbelasting worden betaald.